Search

Quinoa
Monitor

Hét instrument waarmee het monitoren van verandering op de aspecten structuur, processen en cultuur binnen uw organisatie mogelijk is.

Door de meting met de Quinoa Monitor frequent uit te voeren wordt een dashboard-functie gecreëerd waarmee tijdig ingegrepen dan wel bijgestuurd kan worden.
Zorgsense_QuinoaMonitor

Waarom hebben we deze monitor ontwikkeld?

Er is in alle sectoren, ook binnen de gezondheidszorg, behoefte aan informatie waarmee de gezondheid van organisaties op een efficiënte en effectieve manier in kaart kan worden gebracht. Er is met andere woorden behoefte aan een tool waarmee op een laagdrempelige, gebruiksvriendelijke en dynamische wijze inzichtelijk kan worden gemaakt hoe het in z’n algemeenheid is gesteld met de kwaliteit van arbeid zoals die door medewerkers wordt ervaren. Om die reden heeft ZorgSense in samenwerking met enkele samenwerkingspartners de innovatieve Quinoa Monitor ontwikkeld.

Voor wie is deze monitor bedoeld?

De Quinoa Monitor biedt organisaties de mogelijkheid om snel en op uitnodigende wijze informatie te verzamelen over de gezondheid van de organisatie als geheel, gezien vanuit het perspectief van de medewerkers. Deze tool kan als vervanger dienen van traditionele MTO’s (medewerkerstevredenheidsonderzoek) en neemt de organisatie en inhoud van het werk in combinatie met persoonlijk leiderschap als belangrijkste indicatoren voor kwaliteit van arbeid.

Welke inzichten worden verkregen?

De Quinoa Monitor biedt inzicht en verbetermogelijkheden op drie niveaus. Op het niveau van de medewerker is het mogelijk om een indruk te krijgen van de ervaren kwaliteit van arbeid van de individuele medewerker in combinatie met (persoonlijk) persoonlijk leiderschap. De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt bij het periodiek evalueren van het functioneren van de medewerker en het maken van eventuele vervolgafspraken hieromtrent. Op het niveau van het team biedt de Quinoa Monitor inzicht in de mate waarin de kaders zijn geschapen om teamgericht en zelfsturend te kunnen werken. Op het niveau van de organisatie geeft de tool een algehele indruk van het ‘zelfsturend’ gehalte van de organisatie.

Hoe vaak worden deze metingen uitgevoerd?

Medewerkers completeren individueel op regelmatige basis, bijvoorbeeld een of twee keer per jaar, de diverse onderdelen van de tool en geven zodoende invulling aan dataverzameling.

Wat kan met deze metingen bewerkstelligd worden?

Inzicht

‘Kwaliteit van Arbeid en Leiderschap’ inzichtelijk maken op drie niveaus (mens, team en organisatie).

Isoleren

Specifieke problemen kunnen worden geisoleerd.

Illustratie
Analyse

Mogelijkheid tot verdiepende analyses.

Leren

Leren hoe onderdelen ‘Kwaliteit van Arbeid en Leiderschap’ te beïnvloeden.

Interventies

Interventies concreet en up-to-date volgen.

Zorgsense_Contact3

Wilt u weten wat dit instrument voor uw organisatie kan betekenen?