Zoek

Binnen de gezondheidszorg is ongewenst gedrag helaas een steeds terugkerend en (zelfs) toenemend probleem. Vanuit Integraal Risico Management is dit thema hoog op de agenda geplaatst en daarmee omarmd door afdelingen als HRM, Opleidingen en Ondernemingsraad. Naast aandacht voor de relatie tussen de medewerker en de patiënt, zijn ook de relaties in de teams en  organisatie (sociale veiligheid) in het project meegenomen. In het kader hiervan zijn uitgebreide “Gap-analyses” uitgevoerd binnen de zogenoemde hoog-risico afdelingen.

Naar aanleiding van incidenten rondom ongewenst gedrag wordt een Gap-analyse gestart met het team, management en andere betrokkenen zodat een kloppend en compleet beeld ontstaat en de ernst van de situatie gezamenlijk bepaald kan worden. Het doel is het duiden van hiaten (“Gaps”) op het niveau van de cultuur (medewerker), processen en structuur (organisatie) en het inzetten van gerichte interventies. Deze interventies kunnen op de onderdelen “herkennen en voorkomen”, “de-escaleren en voorkomen” en “nabehandeling” plaatsvinden zoals in het actiepalet weergegeven. Het vertrek punt is hiermee dus interventies uitvoeren op basis van “gaps” die zichtbaar zijn geworden naar aanleiding van een “trigger”. Hiermee wordt meer recht gedaan aan het huidige leren binnen organisaties, waarbij niet meer de standaard training voor alle medewerkers wordt uitgevoerd.