Zoek

Projecten
ZorgSense

ZorgSense ondersteunt bij het opzetten van een concrete projectstructuur en het inzetten van passende interventies om de gewenste verbetering/verandering te realiseren. Medewerkers worden actief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie.

Hieronder enkele voorbeelden van lopende en reeds uitgevoerde projecten.

Zorgsense_Projecten
Logo_VVN-PZ

Projectleider competentieprofiel V&VN Palliatieve Zorg

ZorgSense ontwikkelt in opdracht van het bestuur het nieuwe competentieprofiel voor de ‘specialist’ palliatieve zorg zowel passend in het huidige onderwijslandschap als in het huidige zorglandschap. Het op te stellen competentieprofiel dient het landelijk profiel te worden en kan direct gebruikt worden om eenduidigheid te krijgen binnen post-mbo en post-hbo opleidingen.

Het ontwikkelen van het competentieprofiel zal in samenspraak met het bestuur V&VNPZ, de werkgroep en andere stakeholders in het palliatieve onderwijs- en zorgveld uitgewerkt worden.

Logo_Langeland

Programma ‘Leren en excelleren’

In vervolg op cursussen ‘Verpleegkundig Coördinator Spoedzorg’, ontwikkelt en uitgevoerd door partnerbedrijf EDU-line, is gestart met het leerprogramma ‘Leren en excelleren’. Dit is een integraal leerprogramma waarin de CanMEDS-beroepsrollen (gekoppeld aan het beroepsprofiel SEH-verpleegkundige) en de competenties zoals beschreven in het door EDU-line ontwikkelde competentieprofiel Verpleegkundig Coördinator Spoedzorg vertegenwoordigd zijn. Verdere verdieping en praktische toepassing van (nieuw) verworven kennis en inzichten door leren en ontwikkelen als onderdeel van de dagelijkse praktijk. Een van de programma onderdelen is het instrument Peer Companionship.

Logo_SGL

Advies leren en ontwikkelen binnen gehandicaptenzorg instelling

Vanuit de instelling is de wens geuit een kanteling te maken van aanbod-gestuurd leren (vanuit de organisatie) naar vraag-gestuurd leren (vanuit de medewerker).  Allereerst is kwalitatief onderzoek uitgevoerd binnen een tweetal grote locaties. Middels semi-gestructureerde interviews en focusgroepinterviews is de locatie/afdeling structuur, processen en cultuur in kaart gebracht. Na analyse van de resultaten is een plan ontwikkelt gericht op  enerzijds aandacht voor cursussen en trainingen, anderzijds voor leren en ontwikkelen binnen de (eigen) werkplek.

Logo O2PZ

Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is gericht op het bieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven van een zorgvrager (en naasten) door het goed waarnemen van de gehele mens. De wensen, behoeften en verwachtingen van de zorgvrager (en naasten) staan voorop. Professionals in de gezondheidszorg dienen over competenties te beschikken waarmee zij leren kijken naar de mens en daarmee de kwaliteit van zorg en het leven van zorgvragers (en naasten) verbetert.

Goede opleiding en passend onderwijs is nodig voor alle betrokkenen in de palliatieve zorgketen. Dat is de opdracht van het door ZonMW gesubsidieerde programma O2PZ: optimaliseren van onderwijs in de palliatieve zorg. ZorgSense heeft de projectleidersfunctie voor kernproject A-mbo. Dit behelst het optimaliseren van de onderwijs binnen de zorgopleidingen van het mbo door implementatie van het samen ontwikkelde Onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg 2.0.

 

Logo_MUMC

“Gap-analyse” bij ongewenst gedrag

Binnen de gezondheidszorg is ongewenst gedrag helaas een steeds terugkerend en (zelfs) toenemend probleem. Vanuit Integraal Risico Management is dit thema hoog op de agenda geplaatst en daarmee omarmd door afdelingen als HRM, Opleidingen en Ondernemingsraad. Naast aandacht voor de relatie tussen de medewerker en de patiënt, zijn ook de relaties in de teams en  organisatie (sociale veiligheid) in het project meegenomen. In het kader hiervan zijn uitgebreide “Gap-analyses” uitgevoerd binnen de zogenoemde hoog-risico afdelingen.

Naar aanleiding van incidenten rondom ongewenst gedrag wordt een Gap-analyse gestart met het team, management en andere betrokkenen zodat een kloppend en compleet beeld ontstaat en de ernst van de situatie gezamenlijk bepaald kan worden. Het doel is het duiden van hiaten (“Gaps”) op het niveau van de cultuur (medewerker), processen en structuur (organisatie) en het inzetten van gerichte interventies. Deze interventies kunnen op de onderdelen “herkennen en voorkomen”, “de-escaleren en voorkomen” en “nabehandeling” plaatsvinden zoals in het actiepalet weergegeven. Het vertrek punt is hiermee dus interventies uitvoeren op basis van “gaps” die zichtbaar zijn geworden naar aanleiding van een “trigger”. Hiermee wordt meer recht gedaan aan het huidige leren binnen organisaties, waarbij niet meer de standaard training voor alle medewerkers wordt uitgevoerd.

Logo_MUMC

Quinoa Monitor als aanjager van verandering

Binnen een van de afdelingen van het Maastricht UMC+ komt naar voren dat de uitkomsten van het traditionele MTO onvoldoende aanknopingspunten oplevert om effectieve verbeteringen in te zetten. Met Quinoa Monitor is inzicht gegeven in de relatie tussen regelcapaciteit en persoonlijk leiderschap van medewerkers en de structuur en organisatie van het werk  binnen de organisatie. Uit de meting komt naar voren dat de gewenste persoonlijke leiderschapsrol van medewerkers alleen effectief kan worden in combinatie met aanpassingen in de organisatiestructuur. De opgemaakte adviesrapportage heeft geleid tot het inzetten van vervolgstappen binnen de afdelingsstructuur.

 

Logo_MUMC

Ontwikkelen Verpleegkundige Vervolgopleiding

Vanuit de Maastricht UMC+ Academie is ZorgSense gevraagd een belangrijke rol te nemen in de ontwikkeling van de Verpleegkundige Vervolgopleiding Oncologie Verpleegkunde.

De VVO-Oncologie is een van de door de CZO erkende vervolgopleiding voor verpleegkundigen en dient zodoende te voldoen aan een aantal landelijke kwaliteitseisen. Naast het ontwikkelen van het theoretisch onderdeel van de VVO-Oncologie, bestaande uit leertaken verdeeld over meerdere lesdagen, is ook verzocht mee te denken over de invulling van praktijk onderdeel en de begeleiding daarin.

Logo_Zorggroep Elde

Van en met elkaar leren in de praktijk: Peer Companionship

Werkplekleren als kans om de organisatie te laten groeien. ZorgSense introduceert Peer Companionship als leerinstrument om cliëntgerichte zorg binnen Zorggroep Elde meer voor het voetlicht te brengen. De cliënt verdient een thuisbeleving waarbij vriendelijkheid, begrip en kwaliteit hand in hand gaan. Dit vergt van alle medewerkers (hoog tot laag) binnen de organisatie het op de juiste wijze invulling geven aan deze kernwaarden. Echter het formuleren van een visie, met daarin aansprekende klantwaarden, maakt niet dat medewerkers weten op welke wijze zij hier invulling aan kunnen geven. Door het inzetten van het instrument Peer Companionship wordt van en met elkaar leren binnen de praktijk van alle dag expliciet onder de aandacht wordt gebracht.

Zorgsense_Contact1

Wilt u weten wat ZorgSense voor uw organisatie kan betekenen?