Nieuws

Is reanimatie van het reguliere onderwijs nodig? (12-2019)

 

Waar patiënten decennia geleden weinig behandelmogelijkheden hadden, zien we op de dag van vandaag dat er veel meer mogelijkheden zijn om patiënten met een ongeneeslijke ‘ziekte’ toch een goede kwaliteit van leven te bieden. Patiënten leven daardoor langer. Hierdoor vindt een verschuiving van de werkzaamheden plaats van cure naar care. Dit vergt andere vaardigheden van de zorgprofessionals. Het opleiden van studenten zal op deze trend in moeten spelen.

De focus verschuift

Waar voorheen de focus lag op het zorgaanbod, wordt nu steeds duidelijker de aandacht gevestigd op de daadwerkelijke zorgvraag. Een verschuiving van aanbod-gestuurde zorg naar vraag-gestuurde zorg. Deze verschuiving wordt ingegeven door enerzijds meer behandelmogelijkheden waardoor patiënten langer kunnen leven, en anderzijds door meer participatie, meer samenwerking tussen patiënt, mantelzorgers en professionals.

Palliatieve zorg behoefte groeit

Palliatieve zorg, mijns inziens gewoon een aspect van reguliere zorg, wordt hierdoor steeds belangrijker. Bij palliatieve zorg gaat het om afstemming van zorg bij patiënten die niet meer kunnen genezen. Dit afstemmen gebeurt door open-minded in gesprek te gaan met de patiënt en diens mantelzorger en op basis van persoonlijke wensen en mogelijkheden de beste zorg te bieden dan wel te organiseren.

Dit vraagt om verdieping van het mbo-onderwijs

De kennis, vaardigheden en attitude die nodig zijn om palliatieve zorg te verlenen, zijn niet nieuw maar vormen een verdieping op datgene dat reeds is opgenomen in de verschillende curricula. Voor het mbo-onderwijs geldt dat in de huidige kwalificatiedossiers beperkt aandacht wordt geschonken aan het thema palliatieve zorg. Ik ben van mening dat, gezien de huidige verwachtingen van patiënten, mantelzorgers en zorgorganisaties, hier aanpassingen in gedaan kunnen worden. Vanuit het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) ben ik als projectleider bezig met het definiëren en voorstellen van aanpassingen in de Kwalificatiedossiers voor verzorgenden en verpleegkundigen. Om het mbo-zorgonderwijs aan te laten sluiten op de maatschappelijke trends.

Oproep!

Bent u werkzaam in het mbo-zorgonderwijs en wilt u een bijdrage leveren? Dan kom ik graag met u in contact!

Deze blog verscheen op 21-11-2019 op de site van het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (een palliantie-programma vanuit ZonMW)

Een minuut voor twaalf voor de zorg (10-2019)

‘Zorgsector kan miljoenen besparen op verzuimkosten’, weet AON te melden. Mooi natuurlijk dat er bespaard kan worden, echter er zijn een aantal structurele problemen die maken dat het verzuim in de zorg hoog is en hoger wordt.
Allereerst is er de hoge emotionele en/of lichamelijke belasting binnen de zorgsector. Deze belasting neemt ten gevolge van de toename van complexiteit van zorgvragen in de instellingen alleen maar toe. Zeg maar, de ‘eenvoudige patiënt’ die vroeger nog in de instelling verbleef en daarmee de zorgzwaarte gunstig beïnvloedde, blijft nu in de thuissituatie. Dit maakt dus dat de zorgzwaarte verder toeneemt, ook in de toekomst.
Ten tweede zien we grote problemen op de arbeidsmarkt. Het aantal vacatures neemt toe, en het aantal potentiele medewerkers neemt af. Deze trend is al langer aan de gang, echter lijkt niet te stoppen te zijn. Ook de zorgsector heeft hier sterk onder te leiden waardoor de instroom niet voldoende is om de uitstroom van personeel op te vangen.
Ten derde zijn de arbeidsvoorwaarden op dit moment onderwerp van discussie. Iedereen vindt dat er meer mensen enthousiast moeten worden gemaakt voor een baan in de zorg, echter in concurrentie met andere marktsegmenten zullen verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden noodzakelijk zijn.

Welnu, de druk op het personeel in de zorg neemt steeds verder toe en wanneer bovenstaande problemen niet opgepakt worden, blijft men in de vicieuze cirkel zitten: de druk neemt toe, de medewerker wordt ziek, de druk wordt nog hoger aangezien er geen vervanging is, meer medewerkers worden ziek.

Mijn vraag is: willen we kiezen we voor de zorg als speerpunt? En als het antwoord op deze vraag volmondig met ‘ja’ wordt beantwoord, wanneer gaan we dan echt met elkaar (werkgevers, onderwijs en onderzoek) aan de slag om de zorgsector te verbeteren.
Het is immers ook in ons belang.

(https://www.linkedin.com/pulse/een-minuut-voor-twaalf-de-zorg-gerard-Castermans)

 

Gap-analyse ongewenst gedrag (2018)

ZorgSense is gevraagd het thema “Ongewenst gedrag” binnen een grote zorgorganisatie aan te pakken. In tegenstelling tot het direct inzetten van trainingen, is ZorgSense van mening dat een analyse gemaakt moet worden van uitlokkende en interveniërende factoren die invloed hebben op het ontstaan dan wel constructief aanpakken van ongewenst gedrag.

ZorgSense ontwikkelde in samenwerking met de klant een ‘Actiepalet’ waarmee duidelijk wordt op welk niveau de eerste acties uitgezet moeten worden: de triggers ofwel de incidenten. Risicoafdelingen zijn benoemd en ZorgSense is gestart met semigestructureerde en focusgroep-interviews met management en medewerkers. Het doel is het duiden van hiaten (“Gaps”) op het niveau van de cultuur (medewerker), processen en structuur (organisatie) en het inzetten van gerichte interventies op het niveau van zowel de cultuur als de processen en de structuur. Hiermee wordt meer recht gedaan aan het huidige leren binnen organisaties, waarbij niet meer de standaard training voor alle medewerkers wordt uitgevoerd.

 

Pilot Quinoa-monitor van start (2018)

Om de Quinoa-monitor te testen als online-tool is er een start gemaakt met een pilot. Organisaties zijn bereid gevonden de Quinoa-monitor binnen de eigen organisatie af te nemen. Medewerkers worden via de e-mail worden uitgenodigd een lijst van twaalf stellingen te beantwoorden. Op basis van hiervan wordt middels een radardiagram inzicht gegeven op medewerker-, team- én organisatieniveau.

De Quinoa-monitor is gebaseerd op het wetenschappelijk gefundeerde raamwerk rondom kwaliteit van arbeid en (persoonlijk) leiderschap en is bijvoorbeeld een alternatief voor het huidige MedewerkersTevredenheidsOnderzoek.


ZorgSense    
Poststraat 8
    6135 KR Sittard
    T +31 (0)6 41225052
    info@zorgsense.nl                               
© 2017