Search

Is reanimatie van het reguliere onderwijs nodig?

Gerard Castermans

Waar patiënten decennia geleden weinig behandelmogelijkheden hadden, zien we op de dag van vandaag dat er veel meer mogelijkheden zijn om patiënten met een ongeneeslijke ‘ziekte’ toch een goede kwaliteit van leven te bieden. Patiënten leven daardoor langer. Hierdoor vindt een verschuiving van de werkzaamheden plaats van cure naar care. Dit vergt andere vaardigheden van de zorgprofessionals. Het opleiden van studenten zal op deze trend in moeten spelen.

De focus verschuift

Waar voorheen de focus lag op het zorgaanbod, wordt nu steeds duidelijker de aandacht gevestigd op de daadwerkelijke zorgvraag. Een verschuiving van aanbod-gestuurde zorg naar vraag-gestuurde zorg. Deze verschuiving wordt ingegeven door enerzijds meer behandelmogelijkheden waardoor patiënten langer kunnen leven, en anderzijds door meer participatie, meer samenwerking tussen patiënt, mantelzorgers en professionals.

Palliatieve zorg behoefte groeit

Palliatieve zorg, mijns inziens gewoon een aspect van reguliere zorg, wordt hierdoor steeds belangrijker. Bij palliatieve zorg gaat het om afstemming van zorg bij patiënten die niet meer kunnen genezen. Dit afstemmen gebeurt door open-minded in gesprek te gaan met de patiënt en diens mantelzorger en op basis van persoonlijke wensen en mogelijkheden de beste zorg te bieden dan wel te organiseren.

Dit vraagt om verdieping van het mbo-onderwijs

De kennis, vaardigheden en attitude die nodig zijn om palliatieve zorg te verlenen, zijn niet nieuw maar vormen een verdieping op datgene dat reeds is opgenomen in de verschillende curricula. Voor het mbo-onderwijs geldt dat in de huidige kwalificatiedossiers beperkt aandacht wordt geschonken aan het thema palliatieve zorg. Ik ben van mening dat, gezien de huidige verwachtingen van patiënten, mantelzorgers en zorgorganisaties, hier aanpassingen in gedaan kunnen worden. Vanuit het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) ben ik als projectleider bezig met het definiëren en voorstellen van aanpassingen in de Kwalificatiedossiers voor verzorgenden en verpleegkundigen. Om het mbo-zorgonderwijs aan te laten sluiten op de maatschappelijke trends.

Oproep!

Bent u werkzaam in het mbo-zorgonderwijs en wilt u een bijdrage leveren? Dan kom ik graag met u in contact!

Deze blog verscheen op 21-11-2019 op de site van het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (een palliantie-programma vanuit ZonMW)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
ZorgSense-illustratie_bericht

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?