Search

Algemene
voorwaarden

Zorgsense_AV

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

1.1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met ZorgSense BV en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

1.2 Aanbieding en acceptatie
Alle offertes door of vanwege ZorgSense BV gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen tenzij anders vermeld in de offerte.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte door ZorgSense BV is ontvangen en geaccepteerd.
Aanvullingen op en wijzigingen van de in 1.2.2 bedoelde overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.
Getekende offertes kunnen, conform de Nederlandse wetgeving, tot een termijn van 14 dagen ná de tekendatum herzien worden.
De Opdrachtgever ontvangt, indien met elkaar overeengekomen, na definitieve acceptatie (zie ook punt 1.2-4) een overzicht van de opdracht en de daarmee samenhangende voorwaarden.

1.3 Duur en beëindiging
Alle offertes van ZorgSense BV worden voorzien van een tijdraming met einddatum.
In overleg met de Opdrachtgever kan de tijdraming en/of einddatum aangepast worden.
Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
ZorgSense BV heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

1.4 Levertijd
De door ZorgSense BV opgegeven termijnen voor organisatieontwikkeling, leren, onderzoek, enzovoort zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding. Specifieke afspraken omtrent invulling en planning worden door Opdrachtgever en ZorgSense BV in overleg gemaakt.

1.5 Annulering diensten
Door ZorgSense BV binnen de overeenkomst te leveren diensten kunnen door ZorgSense BV eenzijdig worden geannuleerd mits:
door Opdrachtgever niet voldaan is aan de betalingsovereenkomst tussen ZorgSense BV en de Opdrachtgever;
bijzondere onvoorziene omstandigheden binnen ZorgSense BV waardoor geen beschikbaarheid van mensen en/of middelen. Hierbij kan gedacht worden aan ongeval, ziekte, overlijden, ed.

ZorgSense BV zal te allen tijde optimale inspanning leveren de binnen de overeenkomst genoemde diensten na te komen. Indien noodzakelijk zal in overleg met Opdrachtgever naar oplossingen gezocht worden.
In geval van annulering van een overeengekomen dienst door de Opdrachtgever gelden de volgende regelingen:
annulering door de Opdrachtgever tot zes (6) weken voor de startdatum: 50% van de binnen de offerte opgevoerde kosten worden door ZorgSense BV in rekening gebracht;
annulering door de Opdrachtgever korter dan zes (6) weken tot één (1) week voor de startdatum: 75% van de binnen de offerte opgevoerde kosten worden door ZorgSense BV in rekening gebracht;
annulering door de Opdrachtgever tot één (1) week voor de startdatum : 90% van de binnen de offerte opgevoerde kosten worden door ZorgSense BV in rekening gebracht.

1.6 Ontoerekenbare tekortkomingen
In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van ZorgSense BV op:
tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht;
vertraging bij of tekortkoming door eventuele toeleveranciers.
Indien de ontoerekenbare tekortkoming korter dan twee maanden duurt, behoudt ZorgSense BV zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen.
Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. ZorgSense BV behoudt zich alsdan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.

1.7 Prijzen
Is met Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde diensten van ZorgSense BV. Eventuele diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Opdrachtgever door ZorgSense BV worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot “meerwerk” en daarmee tot afrekening op de wijze als in artikel 1.7.1 voorzien:
uitbreiding of wijziging van de in de offerte genoemde diensten en/of daarmee samenhangende analyse, werkmethoden, pakket van eisen en wensen, nadat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd;
eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan ZorgSense BV kenbaar zijn gemaakt;
gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door ZorgSense BV in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop ZorgSense BV weinig of geen invloed kan uitoefenen;
tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.
Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst.
Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij ZorgSense BV gebruikelijke methoden.
ZorgSense BV is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien ZorgSense BV niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.
Indien in de offerte een richtprijs is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.
Op de prijzen van ZorgSense BV is BTW-heffing van toepassing (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld). Heffingen welke van overheidswege opgelegd zijn worden in rekening gebracht ten laste van de Opdrachtgever. Heffingen zullen tijdig bij Opdrachtgever bekend gemaakt worden.
ZorgSense BV heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee (2) maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen veertien (14) werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

1.8 Betalingsvoorwaarden
Facturering vindt aan het begin van de in de offerte overeengekomen diensten plaats.
ZorgSense BV brengt de totale kosten als overeengekomen in de offerte ineens in rekening bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever wordt hiermee verplicht het totaal bedrag vóór aanvang van de in de offerte overeengekomen diensten te voldoen binnen de gestelde termijn als is opgenomen binnen de factuur.
Van de in lid 2 genoemde betalingsregeling kan in overleg met ZorgSense BV worden afgeweken, bijvoorbeeld door termijnbetalingen.
Facturen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de door
ZorgSense BV aan te wijzen bankrekening. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien ZorgSense BV zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 250,-.
Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van ZorgSense BV binnen twee (2) weken na factuurdatum aan ZorgSense BV schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

1.9 Terugbetaling
Indien er sprake is van een vordering op ZorgSense BV door Opdrachtgever en terugbetaling van te veel in rekening gebrachte kosten noodzakelijk is, zal ZorgSense BV zorgdragen voor eigenlijke terugbetaling van de te veel ontvangen gelden binnen een termijn van 30 dagen te tellen vanaf datum akkoordbevinding Opdrachtgever en ZorgSense BV.

1.10 Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op programma’s/instrumenten ontwikkeld in het kader van deze overeenkomst berusten bij ZorgSense BV.
ZorgSense BV vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden uit hoofde van octrooirechten of intellectuele eigendomsrechten. De Opdrachtgever is verplicht bij deze vrijwaring zowel in als buiten rechte te ondersteunen.
ZorgSense BV is niet gehouden tot vrijwaring indien:
de (beweerde) inbreuk het gevolg is van het verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie door de Opdrachtgever aan ZorgSense BV;
de Opdrachtgever de door ZorgSense BV geleverde zaken op een andere wijze of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze (voor zover aan ZorgSense BV bekend) waren bestemd, geleverd of ontwikkeld;
in door ZorgSense BV geleverde zaken door anderen dan ZorgSense BV wijzigingen zijn aangebracht of deze anderszins zijn bewerkt.

1.11 Geheimhouding
Partijen zullen over en weer geheimhouding, in het kader van de wettelijke Algemene Verordening Gegevensbescherming, in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.

1.12 Informatie
De Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke ZorgSense BV nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
ZorgSense BV heeft het recht de uitvoering van de dienstverlening op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ZorgSense BV ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Voor schade, voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige informatie door de Opdrachtgever is ZorgSense BV niet aansprakelijk.

1.13 Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen
Voor zover ZorgSense BV bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan ZorgSense BV op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met ZorgSense BV of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met ZorgSense BV.
ZorgSense BV is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in programma’s/instrumenten die is vervaardigd door anderen dan ZorgSense BV, daaronder begrepen de door ZorgSense BV meegeleverde of bij Opdrachtgever aanwezige literatuur van derden.
Indien de aansprakelijkheid van ZorgSense BV voor schade van Opdrachtgever al moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade tot maximaal tweemaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor 6 maanden. Iedere aansprakelijkheid van ZorgSense BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan ZorgSense BV van programma’s/instrumenten of materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering en Opdrachtgever vrijwaart ZorgSense BV tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
ZorgSense BV aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door hem verstrekte programma’s/instrumenten op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door hem verstrekte programma’s/instrumenten door Opdrachtgever of door derden is gewijzigd of aangevuld.
Mocht ZorgSense BV op enigerlei aansprakelijk gesteld worden, kan de vergoeding nooit meer zijn dan het laatste deel van de volgens art. 1.8.2 of 1.8.3 reeds voldane betalingsregeling.

1.14 Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde zaken blijven eigendom van ZorgSense BV zolang de wederpartij nog geen volledige betaling heeft verricht van door ZorgSense BV geleverde zaken of krachtens een zodanige overeenkomst door ZorgSense BV verrichte werkzaamheden, dan wel van enige vordering van ZorgSense BV wegens het tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomst.
Zolang het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van enige zaak geldt, is het de Opdrachtgever niet toegestaan de zaak te verwijderen.

1.15 Wijziging van de voorwaarden
ZorgSense BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

1.16 Geschillenregeling en toepasselijk recht
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ZorgSense BV en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.
ZorgSense BV beschikt over een eigen Klachtenprocedure. Deze is opgenomen als Hoofdstuk 2 in deze Algemene voorwaarden.

Hoofdstuk 2 - Klachtenprocedure

Dit hoofdstuk beschrijft de gehele procedure met betrekking tot klachten.

1.1 Definitie
ZorgSense BV gebruikt de landelijk gehanteerde definitie van een klacht:
“Een klacht is iedere uiting van ontevredenheid”.
Soorten Klachten
Ten behoeve van deze procedure worden de volgende klachten onderscheiden:
Schriftelijke klachten. Dit zijn klachten die per post, fax of e-mail bij ZorgSense BV binnenkomen. Het begrip klacht wordt zoals in de definitie vermeld ruim opgevat. Zo is een schriftelijke klacht ook een aantekening op een formulier of evaluatieverslag waaruit blijkt dat de klant of relatie niet tevreden is.
Telefonische klachten. Dit zijn die klachten die binnenkomen via de mobiele nummers van ZorgSense BV. Indien er sprake is van ontevredenheid wordt de klant aangeboden om de melding als een klacht aan te merken. Wenst de klant hier gebruik van te maken dan wordt samen met de klant het klachtenregistratieformulier (zie bijlage) ingevuld.
Werkwijze met betrekking tot klachten
Ontvangst van een klacht.
Schriftelijke- en telefonische klachten zoals onder punt 2.2 “soorten klachten” omschreven kunnen dagelijks worden aangenomen door ZorgSense BV.
Registratie van een klacht.
De klacht wordt binnen een (1) dag in het eigen klachtenregister ingeschreven. Klachten worden binnen drie (3) weken na inschrijving afgehandeld.
Behandeling van een klacht.
De klant krijgt binnen vijf (5) werkdagen een bevestiging van de klacht. Alleen in het geval dat de klacht direct kan worden afgehandeld kan de ontvangstbevestiging achterwege blijven.
De antwoordbrief moet binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de klacht worden verzonden. Alleen indien de afhandeling van de klacht meer tijd vergt kan hiervan worden afgeweken. De klager ontvangt hiervan een indicatie van de termijn van afhandeling.
De behandelaar van de klacht is verantwoordelijk voor de gemaakte (planning) afspraken die met de klager zijn overeengekomen.
Het klachtenregister wordt gedurende de behandeling bijgewerkt aan de hand van de gemaakte afspraken.
Nazorg. Binnen vijf (5) werkdagen na het versturen van de antwoordbrief neemt
ZorgSense BV telefonisch contact met de klager op. In dit gesprek wordt geïnformeerd naar de tevredenheid van de afhandeling van de klacht.
Van dit gesprek wordt een notitie / aantekening in het eigen klachtenregister gemaakt.
Lukt het na diverse pogingen niet de klager binnen een redelijke termijn te bereiken dan wordt een standaard brief verstuurd waarin onder andere staat dat
ZorgSense BV de klager niet telefonisch heeft kunnen bereiken;
ZorgSense BV er vanuit gaat dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld;
Indien dit niet het geval is contact opgenomen kan worden via de aangegeven contactpersoon.
Afhandeling. Als de klacht naar tevredenheid wordt afgehandeld wordt deze in het eigen klachtenregister geregistreerd als afgesloten.
Beroepsmogelijkheden
Indien een klacht naar oordeel van een der betrokken partijen niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld is een mogelijkheid van beroep bij een onafhankelijke derde partij.
Apemanagement®
Postbus 103
6245 ZJ EIJSDEN
T: + 31 (0) 43 3264114
M: info@apemanagement.nl
Deze derde partij zal betrokken partijen onafhankelijk van elkaar horen en op basis van de beschikbare gegevens een uitspraak doen over de afhandeling van de klacht.
ZorgSense BV conformeert zich aan de uitspraak.
Een aanvraag voor de beroepsprocedure kan worden gedaan bij ZorgSense BV.
Vertrouwelijkheid
Klachten worden slechts met direct betrokken partijen besproken. Enige vorm van openbaarmaking van de ingediende klacht door betrokken partijen is niet toegestaan gedurende de procedure van behandeling en afhandeling.
Klachten worden opgenomen in het eigen klachtenregister van ZorgSense BV en worden bewaard gedurende 5 jaar.
Bijlagen
1: Stroomschema klachtenprocedure ZorgSense BV
2: Voorbeeld klachtenformulier.